Методична робота

 

 Методична робота в школі — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.

Методична робота сприяє підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у школах , збагачує їх педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до пошуку. Методична робота спонукає вчителя до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання вчителю кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.   

 У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.        

Завдання методичної роботи:

·         глибоке оволодіння нормативними документами Міністерства освіти та науки ,молоді та спорту України;

·         поглиблена методична, теоретична підготовка педагогів;

·         діагностика труднощів вчителів у процесі навчально-виховної роботи;

·         удосконалення методичної експериментально-дослідницької підготовленості педагогічного колективу;

·         впровадження в практику роботи рекомендацій науки, передового педагогічного досвіду;

·         вивчення і практичне впровадження  сучасних інноваційних технологій;

·         організація систематичної роботи щодо вивчення нових навчальних програм, підручників, посібників з окремих предметів;

·         організація систематичного курсового підвищення кваліфікації вчителів;

·         індивідуалізація навчання на уроках;

·         проведення постійно-діючих семінарів.

Форми організації методичної роботи:

 Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Кількість методичних об’єднань  визначається методичною радою школи , виходячи з необхідності комплексного вирішення поставлених перед школою завдань, і затверджуються наказом директора школи.

Науково – методична проблема, над якою працює школа :

 

 

Документація шкільного методичного об’єднання

1.                 Наказ про створення предметного методичного об’єднання або витяг з протоколу рішення педради.

2.                 Наказ про призначення керівника МО.

3.                 Положення про методичне об’єднання, затверджене методичною радою школи.

4.                 Атестаційний лист керівника ШМО.

5.                 Атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата.

6.                 План роботи ШМО на навчальний рік.

7.                 Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад ШМО.

8.                 Графік проведення методичних заходів у ШМО на рік.

9.                 Перспективний план атестації вчителів.

10.             Графік проведення атестації на навчальний рік.

11.             Перспективний план курсової під готовки вчителів.

12.             Графік проведення контрольних робіт і тематичного оцінювання учнів.

13.             Графік моніторингових контрольних робіт.

14.             Перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

15.             Графік вивчення стану викладання предметів у поточному навчальному році.

16.             Графік проведення відкритих уроків і  виховних заходів.

17.             Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

18.             План проведення предметних тижнів.

19.             Примірники навчальних програм, їх навчально-методичне забезпечення.

20.             План роботи з молодими і новими вчителями.

21.             Матеріали внутрішньошкільного аналітичного контролю: інформаційні, аналітичні довідки, результати моніторингових досліджень рівня навченості учнів, діаграми результативності участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах.

22.             Протоколи засідань ШМО.

23.             Нормативні документи щодо викладання предметів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  методичне  об’єднання  вчителів

         1.Загальні положення

Методичне об’єднання – це структурний підрозділ методичної служби  школи, який об’єднує вчителів навчальних дисциплін, що відносяться до одного навчального предмета, мають відповідну кваліфікацію і проводять навчально – виховну, дослідно – пошукову , експериментальну, науково - методичну і проектно – дослідницьку діяльність.

Методичне об’єднання організовується за наявності не менше  чотирьох  вчителів із одного навчального предмета. До  методичного об’єднання можуть входити вчителі  суміжних дисциплін.

Голова методичного об’єднання  призначається адміністрацією школи із числа досвідчених вчителів, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Кількість методичних об’єднань  визначається методичною радою школи , виходячи з необхідності комплексного вирішення поставлених перед школою завдань, і затверджуються наказом директора школи.

У своїй діяльності методичне  об’єднання  керується Конвенцією про права дитини, Конституцією і Законами України, наказами Міністерства  освіти і науки України,  міського управління освіти і науки, Статутом  школи , правилами внутрішнього трудового  розпорядку , колективним договором між профкомом школи і адміністрацією.

           2.Завдання та напрямки діяльності методичного об’єднання

Методичне об’єднання  вчителів  виконує такі основні завдання:

·         Проведення всіх видів навчальних занять;

·         Розробка календарно – тематичних  планів ;

·         Затвердження індивідуальних досліджень учителів;

·         Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання;

·         Навчання вчителів методології ведення дослідно – пошукової і науково – дослідницької роботи;

·         Комплексне методичне забезпечення навчальних предметів;

·         Надання допомоги співробітникам методичного об’єднання  у підготовці до атестації

·         Встановлення творчих зв’язків  з методичними об’єднаннями інших навчальних закладів з метою вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих учителів;

·         Надання допомоги молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;

·         Участь в наукових дослідженнях із важливих теоретичних проблем з  профілю методичного об’єднання, проблем педагогіки у тісному зв’язку із завданнями щодо підвищення якості викладання навчальних предметів;

·         Проведення експертизи авторських і модифікованих програм;

·         Розгляд і затвердження матеріалів для підсумкової атестації  учнів;

·         Проведення підсумкової атестації учнів із предметів й аналіз її підсумків;

·         Підготовка і проведення шкільних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій;

·         Організація професійної орієнтації учнів;

3.Основні напрямки діяльності методичного об’єднання вчителів

·         Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів;

·         Участь у розробці варіативної частини навчального плану, внесення змін до вимог щодо мінімального обсягу і змісту навчальних курсів;

·         Підготовка і обговорення рукописів навчально – методичних посібників, дидактичних матеріалів, наочних посібників з предметів:

·         Проведення відкритих   уроків і відкритих позакласних заходів із предметів;

·         Підготовка і обговорення доповідей із питань методики викладання  навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів;

·         Обговорення доповідей із методики викладу принципових питань програми;

·         Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;

·         Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів;

·         Розробка та вдосконалення засобів підвищення наочності навчання , а також методики їхнього використання у навчальному процесі;

·         Удосконалення навчальної бази, кабінетів;

·         Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань із предметів;

4.Обов’язки голови  методичним об’єднанням

 Голова  методичним об’єднанням зобов’язаний :

·         Керувати навчальною та методичною роботою , розробкою програм, календарно – тематичних планів, навчально – методичних посібників, дидактичних і наочних матеріалів із предметів;

·         Організовувати оперативну корекцію навчально - методичних матеріалів;

·         Контролювати підготовку вчителів до занять і якість їхнього проведення;

·         Всебічно забезпечувати самостійну роботу учнів, які навчаються за індивідуальними планами;

·         Керувати дослідно - пошуковою, експериментальною, науково - методичною роботою учителів, контролювати виконання планів наукових робіт;

·         Організовувати підвищення кваліфікації вчителів, давати рекомендації вчителям щодо самоосвітньої роботи;

·         Організовувати проведення педагогічних і методичних експериментів, упровадження в навчальний процес методичних досягнень і нових технологій навчання;

·         Керувати роботою щодо вдосконалення роботи навчальних кабінетів;

·         Складання плану роботи методичного об’єднання;

·         Проводити засідання методичних об’єднань вчителів за окремим планом;

5. Документація методичного об’єднання

             Для  ефективної роботи на кафедрі повинні бути такі документи:

5.1 Нормативно – правові документи:

·         Положення про методичне об’єднання вчителів;

·         Накази та розпорядження;

·         Аналіз роботи методичного об’єднання за попередній навчальний рік;

·         Творчий звіт роботи методичного об’єднання за попередній навчальний рік;

·         План роботи методичного об’єднання;

·         Банк даних про членів методичного об’єднання;

·         Дані про професійні потреби вчителів;

·         Адреси педагогічного досвіду;

·         Протоколи засідань методичного об’єднання;

5.2 Документи перспективного планування

·         Перспективний план атестації;

·         Навчальні програми та їхнє навчально - методичне забезпечення з предметів;

·         Програми факультативів;

·         Перспективний план підвищення кваліфікації вчителів;

·         План випуску друкованих робіт;

5.3 Документи поточного планування;

·         План роботи методичного об’єднання на поточний рік;

·         Календарно –тематичні плани

·         Розклад навчальних занять і підсумкової атестації;

·         Графіки проведення предметних і методичних декад;

·         Графік підвищення кваліфікації учителів;

·         Графік проходження атестації вчителів методичного об’єднання;

·         Графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів;

·         План роботи з молодими  малодосвідченими вчителями;

·         Графік проведення поточних контрольних робіт, підсумкових уроків з предметів, тематичних оцінювань;

·         Плани проведення методичних декад;

5.4 Інформаційно - аналітичні та звітні документи;

·         Журнали всіх видів занять;

·         Інформаційно – аналітичні довідки;

·         Діагностичні графіки , таблиці;

      6. Права  методичного об’єднання

Методичне  об’єднання має  право:

·         Готувати пропозиції і рекомендувати  вчителів для підвищення кваліфікаційної категорії;

·         висувати пропозиції щодо вдосконалення навчально - виховного процесу в школі;

·         піднімати питання про публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений на кафедрі;

·         піднімати питання перед адміністрацією школи про заохочення співробітників  методичного об’єднання за активну участь у навчально – виховній, експериментальній  науково – методичній діяльності;

·         рекомендувати вчителям різноманітні форми підвищення кваліфікації;

·         вносити пропозиції щодо організації змісту атестації учителів;

·         висувати від методичного об’єднання учителів для участі у конкурсі « Учитель року»; 

 

7.Контроль за діяльністю  методичного об’єднання

Контроль за  діяльністю методичного об’єднання здійснюється директором школи, заступником з навчально – виховної роботи відповідно до плану внутрішкільного контролю, затвердженого директором школи.