Делегація з Польщі

09.05.2017 21:43

     З нетерпінням ми чекали делегацію з гміни Свідниця, Республіки Польща. Делегація завітала до нас у складі 43 осіб. З них - офіційні представники : війт гміни Свідниця Адам Яскулський, заступник війта  Аріса Яз, директор школи Ліліана Рейман, координатор міжнародної співпраці  Майя Костшева, двадцять учнів з опікунами, з Мартою Фудалі та Мавгожатою Венгловською та батьками, які приймали українських дітей.

     Z niecierpliwością czekaliśmy delegację z gminy Świdnica, Republiki Polska. Delegacja zawitała do nas w składzie 43 osób. Z nich — oficjalni przedstawiciele: wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski, zastępca wójta Arisa Jaz, dyrektor szkoły Liliana Reiman, koordynator współpracy międzynarodowej Maja Kostrzewa, dwadzieścia uczniów z opiekunami, Martą Fudali i Małgorzatą Węglowską i rodzicami, którzy przyjmowali ukraińskie dzieci.

     З 1-го по 5-те травня 2017 року,діти, які перебували та проживали у польських сім’ях, радо зустрічали своїх друзів з Польщі. Зустріч була теплою та приємною. Діти спілкувались протягом року через соціальні мережі, а тепер могли уже зустрітись. Програма зустрічі була дуже насиченою.

     Z 1-go po 5-te maja 2017 roku, dzieci, które mieszkały w polskich rodzinach, gościnnie spotykały swoich kolegów z Polski. Spotkanie było ciepłe i przyjemne. Dzieci miały kontakt w ciągu roku przez socjalne sieci, a teraz mogły się już spotkać. Program spotkania był bardzo nasycony.

     Першого дня діти поселились в українських сім’ях та разом відвідали Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича та переглянули спільно виставу «Здрастуйте, я ваша тітонька!» , а тоді їх чекала святкова вечеря в колі  української родини.

     Pierwszego dnia dzieci zamieszkały w ukraińskich rodzinach i razem odwiedziły Lwowski akademicki obwodowy muzyczno-dramatyczny teatr imienia Jurija Drohobycz i obejrzały wspólnie przedstawienie „Dzień dobry, ja wasza ciocia"!, a wtedy ich czekała świąteczna kolacja w gronie ukraińskiej rodziny.

     Наступного дня здійснили екскурсію до міста Лева, яке зачарувало всіх своєю красою. Відвідали костел святої Ольги та Єлизавети, церкву святого Юра, Латинську Катедру, де побачили різні стилі мистецтва втілені в життя, піднялися на Ратушу, де побачили Львів з висоти пташиного польоту. Зачарував дітей також Дім легенд, годинник львівського часу, автомобіль на даху та пам’ятник сажотрусу. Ще крім звичайних пам’ятників, які вони бачили були і пам’ятники Тарасу Шевченку, Андрею Шептицькому, королю Данилу, Адаму Міцкевичу. Побували у копальні кави, майстерні шоколаду, накупили сувенірів, втомлені та задоволені повернулися додому.

     Następnego dnia uczniowie mieli wycieczkę do miasta Lwa, które urzekło wszystkich swoim urokiem. Odwiedzili kościół świętej Olgi i Elżbiety, cerkiew świętego Jura, Łacińską Katedrę, gdzie zobaczyli różne style sztuki urzeczywistnione do życia, wspięli się na Ratusz, gdzie zobaczyli Lwów z wysokości ptasiego polotu. Urzekł dzieci również Dom legend, zegar lwowskiego czasu, samochód na dachu i pomnik kominiarzowi. Jeszcze oprócz zwyczajnych pomników, oni zobaczyli i pomniki Tarasowi Szewczenki, Andrzeju Szeptyckiemu, królowi Danyłu, Adamowi Mickiewiczowi. Byli i w kopalni kawy, w fabryce czekolady, nakupili pamiątek, zmęczoni i zadowoloni wrócili do domu.

У середу та четвер діти відвідували уроки разом з нашими учнями, побували на фестивалі гаївок. Після уроків пішохідна екскурсія Дрогобичем, маршрут якої розпочався із рідної 4 школи, попри звичні для нас місця і невідомі для наших гостей. Попри церкву святих апостолів Петра і Павла до найбільшої синагоги Європи та костелу Святого Варфоломія. Це ще раз засвідчило, що місто багатонаціональне та багатокультурне. Не зупинитися біля Котермака ми не змогли, тому що у цій особистості поєднано як вихідця із Дрогобича, так і ректора Краківського університету. Ратуша міста, хоча менша ніж Львівська, але краєвид дітей також зачарував. Дальше наш шлях пролягав через вулицю Юрія Дрогобича до найстаріших будівель міста : церкви Святого Юра та солеварню де змогли побачити процес видобутку солі, на згадку про солеварню кожен зміг повезти до дому топку дрогобицької солі. Також наші гості відвідали історико – краєзнавчий музей, музей Бруно Шульца, побачили віллу Б’янки, віллу Яроша. Після екскурсії містом зустрілись між собою родини, оскільки у склад делегації входили батьки дітей, які приїхали на Україну, щоб краще пізнати культуру, звичаї та традиції один одного.

     W środę i czwartek dzieci odwiedziły lekcje razem z naszymi uczniami, miały możliwość pooglądać festiwal pieśni obrzędowych. Po lekcjach piesza wycieczka Drohobyczem, której trasa rozpoczęła się z 4 szkoły, mimo zwykłe dla nas miejsca i niewiadome dla naszych gości. Mimo cerkiew świętych apostołów Piotra i Pawła do największej synagogi w Europie i kościoła Świętego Bartłomieja. To jeszcze raz zaświadczyło, że miasto wielonarodowe i wielokulturowe. Nie zatrzymać się koło Kotermaka nie potrafiliśmy, ponieważ w tej osobistości połączono jak wychodźcę z Drohobycza, tak i rektora Krakowskiego uniwersytetu. Ratusz miasta, chociaż mniejszy aniżeli Lwowski, lecz krajobraz dzieci również urzekł. Po dalsza nasza droga przechodziła przez ulicę Jurija Drohobycza do najstarszych budowli miasta: cerkwi Świętego Jura i warzelni soli gdzie uczniowie zmogli zobaczyć proces wydobycia soli, na pamiątkę o warzelni soli każdy mógł wziąć do domu stopkę drohobyckiej soli. Również nasi goście odwiedzili historyko — przyrodnicze muzeum, muzeum Bruno Szulca, zobaczyli willę Bianki, willę Jarosza.
Po wycieczce miastem spotkali się ze sobą rodziny, ponieważ w skład delegacji wchodzili rodzice dzieci, które przyjechali na Ukrainę, żeby lepiej poznać kulturę, obyczaje i tradycje.

Зоопарк «Лімпопо»,з білими тиграми,басейн, а також дельфінарій у Трускавці справили велике враження на дітей.

Завершальним акордом перебування делегації у школі та місті стала урочиста академія « Рідній школі – 70!» , від якої усі були у захопленні, а увечері сльози та хвилювання, що ці п’ять днів пройшли надто швидко. Ця поїздка стала ще одним кроком до тісної співпраці між школами та містами. Маємо надію на те, що ця співпраця буде продовжена в майбутньому.

     Zoo „Limpopo”, z białymi tygrysami, basen, a także delfinarium w Truskawcu wywarły duże wrażenie na dzieci.

Końcowym akordem pobytu delegacji w szkole i w mieście stała się uroczysta akademia „Naszej szkole - 70"!, od której wszyscy byli w zachwycie, a wieczorem łzy i żal, że te pięć dni przeszły zanadto szybko. Ta podróż stała się jeszcze jednym krokiem do ścisłej współpracy między szkołami i miastami. Mamy nadzieję na to, że ta współpraca będzie nadal kontynuowana w przyszłości.

                                                         Уч. історії Мідик Г.Р.,  уч. польської мови Сіткевич І.Р.